Przyjęto budżet miasta na 2022 rok

Przyjęto budżet miasta na 2022 rok

Za podjęciem uchwały budżetowej było 12 radnych, przeciw 10, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 416.131.588 zł oraz wydatki na kwotę 464.108.204 zł. Planowane największe inwestycje dotyczą rozbudowy bulwarów nadnarwiańskich i budowy dróg. Było to drugie podejście do głosowania nad projektem budżetu, bowiem podczas sesji grudniowej nie uzyskał on poparcia większości radnych.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowany budżet wydatków ogółem na 2022 r. jest wyższy o nieco ponad 17 mln zł, tj. o 3,81%, z czego: wydatki bieżące są niższe o 44,4 mln zł, tj. o 10,98%, zaś wydatki majątkowe wyższe o ponad 61,4 mln zł, tj. o 144,28 % i wynoszą 104 042 852 zł.

Większość przyszłorocznych wydatków majątkowych stanowią inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (ponad 29%), turystyce (ponad 17%), oświacie (ponad 14%) oraz transporcie i łączności ( 21%). Miasto planuje je sfinansować ze środków własnych (26,8 mln zł), z kredytu (21,1 mln zł), środków z budżetu państwa, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (27,3mln zł) oraz środków ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (ok 29 mln zł).

– Planując wydatki majątkowe, koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskaliśmy wcześniej dofinansowanie ze środków zewnętrznych – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Wydatki bieżące w stosunku do wykonania w 2021 r. mają być znacząco niższe, głównie ze względu na planowane niższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, co związane jest z przekazaniem w 2022 r. realizacji tego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowano również niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez wojewodę podlaskiego.

Dochody budżetu miasta ogółem zaplanowano na poziomie 91,02% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody bieżące wyniosą 364.328.757 zł i stanowią 83% dochodów roku bieżącego, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie aż 221,8% i wynoszą 51.802.831 zł.

– Planowane niższe dochody bieżące wynikają głównie z niższych dochodów na zadania zlecone bieżące na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Niższe też mają być wpływy z subwencji i udziałów w PIT – tak wynika z informacji Ministra Finansów natomiast liczymy, że w marcu lutym otrzymamy informację o ostatecznych kwotach i będą one wyższe od tych projektowanych. Wyższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie  planowanych do realizacji  zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną – tłumaczy skarbnik miasta Elżbieta Parzych.

Inwestycje nie zwalniają tempa
Skarbnik Miasta Łomża Elżbieta Parzych podkreślała, że wydatki inwestycyjne w budżecie na 2022 rok są na wysokim poziomie. – To zadania, których przygotowanie trwało kilka lat i na które pozyskaliśmy wysokie dofinansowanie zewnętrzne. Nie możemy z nich zrezygnować, bo to naraziłoby nasze miasto na wysokie konsekwencje, gdyż musielibyśmy zwracać otrzymane dofinansowanie z odsetkami – informowała skarbnik, jako przykład podając, że tylko z projektu elektromobilności trzeba byłoby zwrócić 11 mln zł, które Miasto Łomża otrzymało jako refundację budowy Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego. – Wyjęliśmy z budżetu te zadania, które można było wyjąć, czyli nie rozpoczęliśmy ich realizacji i nie mieliśmy na nie pozyskanego wsparcia – powiedziała Elżbieta Parzych.

Jedną z tych największych ma być rozpoczęcie budowy II i III etapu bulwarów nadnarwiańskich. Na ten cel łomżyński samorząd pozyskał łącznie ponad 47 mln z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. – W 2022 roku planujemy wydać na to zadanie ponad 17 mln zł, z czego około 4 mln zł będą stanowiły środki własne – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Ważnym punktem będą zadania inwestycyjne w oświacie, m.in. budowa sali gimnastycznej przy SP 5, termomodernizacja hali sportowej przy “Dziewiątce”, budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5, modernizacja szatni w SP 10, ponadto termomodernizację przejdą obiekty ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu zrównoważona mobilność miejska z ok. 80% dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku z 85% dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 65 z 85% dofinansowaniem z rządowego programu budownictwa komunalnego).

W sumie ok. 20 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. od 50 do 80% finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to ulice: Grabowa, Jaworowa, rozbudowa ul. Jasnej, sięgacza ul. Wesołej, kontynuacja budowy nowych dróg w rejonie ul. Księcia Stanisława oraz przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej.

Wydatki na oświatę
Bardzo ważnym elementem łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. W przyszłorocznych wydatkach bieżących ta kwota ma wynieść 158.199.668 zł, Dział 801-Oświata i wychowanie ma największy procentowy udział w wydatkach ogółem ok 34%. Autopoprawkami do projektu budżetu zwiększono rezerwę na wydatki w oświacie ok. 1 mln zł w stosunku do pierwotnie planowanej.

Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.242.145 zł. – Stanowi to tylko ok. 70% pokrycia zaplanowanych bieżących wydatków oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski. Z tytułu dotacji “przedszkolnej” miasto ma otrzymać ponad 3 mln zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi miasta w kwocie ponad 43 mln zł, czyli ponad 28%.

W trakcie dyskusji podczas sesji radny Artur Nadolny złożył wniosek, aby z rezerwy oświatowej przenieść 500 tys. zł na sport. – Te środki trafiły tam po zdjęciu z wcześniejszego projektu budżetu i chcę, by częściowo wróciły – mówił. W pierwotnym projekcie budżetu miasta na ten cel  zapisana była kwota 1.380.000 zł, w nowym 780 tys. zł zostało przesunięte do rezerwy oświatowej. – Mamy dużą wiedzę, jak to wpłynie na całą młodzież. Teraz kluby są w stanie finansować dzieci, których nie stać na treningi czy obozy. Bez tych środków nie będzie to możliwe. Skutki braku tych pieniędzy mogą być opłakane – tłumaczył radny.

Do jego wypowiedzi odniósł się prezydent Mariusz Chrzanowski, przypominając, że to sami radni na poprzedniej sesji optowali za większymi środkami na oświatę, a głosując przeciwko budżetowi mieli świadomość, że w przypadku nieuchwalenia go i przygotowania planu finansowego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, sport straciłby dofinasowanie miasta. – Dlaczego więc był Pan przeciwko proponowanemu budżetowi Łomży? – pytał radnego Nadolnego prezydent.

– Nic się nie stanie, jak te pieniądze zostaną w rezerwie oświatowej, a w ciągu roku w miarę potrzeb mogą być rozdysponowane. Bo jak mamy podejść do pieniędzy na sport dzieci, a jak do inwestycji w placówkach oświatowych. Nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci – argumentował z kolei radny Andrzej Grzymała.

– Nie dlatego, że stawiam wyżej sport niż bezpieczeństwo w szkołach, ale dlatego, że stajemy przed szansą uchwalenia tego budżetu – powiedział radny Maciej Borysewicz, podkreślając, że przyjęcie tego wniosku daje szansę zbudować większość pozwalającą uchwalić budżet miasta – apelował o poparcie wniosku radny Maciej Borysewicz. Tak też się stało.

Zrównoważone dochody i wydatki
W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia w związku z tym deficytu budżetu, który na koniec 2022 r. ma wynieść prawie 48 mln zł. Założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu w wysokości 21,1 mln zł. Pozostała kwota deficytu zostanie pokryta przychodami z wolnych środków pozostały po rozliczeniu budżetu zeszłorocznego w kwocie ponad 26 mln zł.

Planowany poziom długu na koniec 2022 roku wyniesie 45,3% planowanych dochodów ogółem w 2022 r. tj. 188.342.528,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2037 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2022 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wynosi ponad 4 mln zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię RIO.

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Previous Wysokie kary za chwilę nieuwagi

Może to Ci się spodoba

Agresywne zachowanie po spożyciu alkoholu

Picie agresywne jest problemem, który powoduje osobiste cierpienie. Wiąże się z wysokimi kosztami społeczno-ekonomicznymi. Według szacunków, około jedna trzecia aktów przemocy jest wywoływana przez alkohol. Istnieje wiele czynników, które mogą

Małopolscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podczas Mistrzostw Europy UEFA EURO U21

Za nami drugi mecz grupy C turnieju finałowego Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej. W środę ( 21.06.) w Krakowie, na stadionie piłkarskim  przy ul. Kałuży miało miejsce spotkanie reprezentacji

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Kolejne 2 złote medale Szymona Kulki na Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych w Los Angeles

Kolejne doskonałe informacje docierają do Gorlic z Los Angeles, gdzie odbywają się XVII Światowe Igrzyska Służb Mundurowych. Sierżant Szymon Kulka – biegający policjant Posterunku Policji w Uściu Gorlickim – do

Policjant w drodze do pracy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Funkcjonariusz ogniwa patrolowego, pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Dobczycach, w drodze do pracy, uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 32-latek za kółkiem samochodu stwarzał zagrożenie dla innych

Sprawca brutalnego rozboju został zatrzymany przez krakowskich policjantów

Policjanci z VI Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę rozboju do jakiego doszło pod koniec listopada ubiegłego roku. Wówczas na wracającego po pracy do domu kierowcę MPK napadł mężczyzna. Usłyszał

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź